Betalingsbetingelser

Betaling skal skje kontant eller netto pr. 20 dager, hvis ikke annet er avtalt. Etter forfall belastes renter i henhold til morarenteloven.